Undervisningen foregår både klassedelt i et fast ugeskema, og klassedelt eller på tværs af klasserne i faglige emnedage eller -uger, fx matematikdage, avisuge, lejrskoleuge, teateruge eller klasselærerdage.

Børnehaveklasse

Børnehaveklassen er indledningen til skolen. I det første år leger børnene meget. De lærer gennem legen og skolearbejdet dels praktiske ting for deres videre færd i skolen, som fx at kunne sidde stille, dels begynder vi på læsning og matematik, sådan at dette år bliver en god overgang fra børnehaven til skole. Børnehaveklassen deltager i en del af de tværgående projekter på skolen, sådan at de også er en del af hele skolen.

Børnehaveklasse-3. klasse

De yngste klasser arbejder mest med fagene dansk og matematik. I undervisningen i disse fag og undervisningen i musik, billedkunst og fortælling/historie arbejder børnene med alle sider af sig selv, sådan at vi ikke bare fokuserer på tal og bogstaver. I idræt arbejder vi med at få motorikken til at passe til det hårde arbejde at side stille og høre efter. I faget natur/teknik får børnene mulighed for at få en grundlæggende forståelse for omgivelserne og vores indflydelse på dem.

I 3. klasse starter vi undervisningen i engelsk.

4.-6. klasse

I denne periode bygger vi engelskundervisningen ud. Praktiske fag som håndarbejde, sløjd og husgerning kommer til. Arbejdet i disse fag sigter på, at børnene får mulighed for dels at finde glæde ved selv at skabe dels give dem mulighed for at kunne håndtere almindelige redskaber.

Fra 5. klasse er det muligt at vælge et praktisk-musisk fag efter interesse og evne – et p-fag.

7.-9. klasse

Nu kommer tysk, biologi, geografi, samfundsfag og fysik på skemaet. Undervisningen tilrettelæges, således, at børnene efter 9. klasse har mulighed for at  afslutte skolen med folkeskolens afgangsprøve. Der udarbejdes en årsudtalelse vedrørende det enkelte barns standpunkt. Fra 8. klasse vil der normalt blive givet karakterer ledsaget af en mere detaljeret vurdering både vedrørende opgaver og som årskarakter. Den enkelte familie kan fravælge karakterer.

Alle børn skal i både 8. og 9. klasse gennemføre erhvervspraktik, ligesom der tilbydes erhvervsvejledning. 

I 9. klasse gennemfører børnene projektopgaven på lige fod med folkeskolerne.

Der tilbydes kursusfag/tilvalgsfag eller tilvalgsfag til børnene i 7.-9. klasse. I disse fag kan børnene efter interesse fordybe sig i forskellige emner som fx filosofi, fransk, filmkundskab.

Årsplanerne for dansk og matematik findes på skolenintra. Lærerne orienterer forældrene om planerne for det kommende skoleår på forældremødet efter skolestart.

Ved at børnene i de tværgående emneuger arbejder sammen på tværs af aldersgrupperne forsøger vi at fremme tolerancen og forståelsen på tværs af årgangene, således at de store lærer at være med til at tage sig af de små og de små lærer at respektere de store.

Det er vigtigt for os, at der i årets løb er ”oplevelses-øer”, hvor børnene arbejder anderledes end til hverdag. Det kan være forskellige ting som skabelsen af julemarkedet, klasselærerdagene, teaterugen, avisugen, hvor enten hele skolen eller forskellige klasser laver projekter, der ud over det faglige indhold også lærer dem at arbejde sammen på tværs af klasserne og på andre måder.

En vigtig del af undervisningen er også lejrskolerne - både de små og store lejrskoler - som er en obligatorisk del af undervisningen. Målet med lejrskolerne er blandt andet at arbejde med tingene der, hvor de er og at give børnene nogle sociale udfordringer.

På skolen kommer gæstelærere, fx for at lære børnene at undgå at komme til skade ved brand eller fyrværkeri, ligesom forældrene kan overtage undervisningen, fx  når skolens personale holder pædagogisk dag.

IT og computere flettes ind i fagene og er et værktøj på lige fod med alle andre værktøjer. Børnene får en grundlæggende undervisning i brugen af PC´erne i henhold til den plan, som ligger på skolen. Alle elever  - 1. - 9. kl. får udleveret en bærbar computer.

Til de børn, der har brug for det,  tilbyder skolen specialundervisning. Beslutningen om at iværksætte specialundervisning træffes af skolen og forældrene i forening – og ofte i samarbejde med PPR, kommunens pædagogisk-psykologiske rådgivning.

To gange om året er der klasselærerdage, som giver den enkelte klasse mulighed for at arbejde i hele dage/døgn med et projekt fx i form af en lejrtur, udsmykning af klassen, læsemaraton eller lyrikcafe.

Til skolen er knyttet en musikskole.

Med udgangspunkt i musikskolens elever afholdes hvert år i december en julekoncert og som afslutning på arbejdet en forårskoncert.